logo

OBRAZI DEDIŠČINE JUGOVZHODNE SLOVENIJE

Delo in projekti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto, v letih 2012 do 2022

Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, Trg 8, 8216 Mirna Peč
8. junij 2022 do 20. julij 2022

Novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije se z razstavo v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, Trg 8 v Mirni Peči predstavlja z delom in projekti, ki so rezultat strokovnega dela in prizadevanj zaposlenih konservatorjev, restavratorjev in drugih strokovnih sodelavcev v zadnjem desetletju. Posamezne pomembnejše varstvene dejavnosti in izbrani obnovljeni spomeniki omogočajo vpogled v aktualno problematiko in izzive spomeniškovarstvenega dela v JV delu Slovenije.

Na odprtju razstave, ki bo potekala v sredo 8.6.2022 ob 18.00 uri, bosta obiskovalce pozdravila župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic in vodja OE mag. Dušan Štepec, o sami razstavi in njeni zasnovi bo spregovorila konservatorska svetovalka Judita Podgornik Zaletelj. Razstavo bo odprl novomeški škof dr. Andrej Saje.

Začetki organizirane službe za varstvo kulturne dediščine v Nove mestu segajo v leto 1980, ko je bila znotraj tedanjega Zavoda za družbeno planiranje Novo mesto ustanovljena organizacijska enota za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pred tem je to območje pokrival Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Samostojni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto (ZVNKD) je bil ustanovljen leta 1983. Z ustanovitvijo Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v letu 1999 je iz kulturnovarstvenega dela ZVNKD nastala območna enota ZVKDS v Novem mestu. 

Območna enota ima od leta 1994 svoje prostore na gradu Grm, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena in je od leta 2010 v lasti države. S svojimi 20 zaposlenimi izvaja varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v 18 občinah na Dolenjskem (Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk), v Beli krajini (Semič, Metlika, Črnomelj) in v delu Posavja (Brežice, ter od leta 2021 tudi občini Krško in Kostanjevica na Krki, ki sta bili v preteklosti v pristojnosti ljubljanske območne enote ZVKDS). Na območju, ki ga enota pokriva, je registriranih 3212 enot nepremične kulturne dediščine, od tega je 603 kulturnih spomenikov lokalnega in 36 državnega pomena.

Na razstavi predstavljamo objekte iz vseh občin in vse zvrsti dediščine. Prav tako smo želeli predstaviti delo vseh strokovnih delavcev na enoti ter tudi sodelavce Restavratorskega centra in Centra za preventivno arheologijo, ki delujejo na našem območju, saj se njihovo delo močno prepleta z delom območne enote.

Iz občine Mirna Peč je predstavljeno arheološko najdišče sv. Kancijan (EŠD 30348), ki smo ga evidentirali leta 2016. V sklop najdišča sodijo slovansko grobišče iz 10-11. stoletja, srednjeveško in novoveško oziroma farno pokopališče ter temelji protiturškega tabora. Tloris taborskega obzidja je prezentiran v tlaku okrog cerkve.

Ker se zavedamo, da bi bila naša prizadevanja brez sodelovanja lastnikov in upravljavcev dediščine zaman, posvečamo razstavo tudi njim in vsem ostalim, ki so sodelovali z nami.

Pričujoča razstava je nadaljevanje predstavitve iz leta 2013, ki jo je območna enota Novo mesto pripravila ob praznovanju 30. obletnice delovanja. Hkrati je to tudi napoved obsežnejše strokovne monografije o razvoju spomeniškovarstvene dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji, s katero želimo v prihodnjem letu vsebinsko zaokrožiti in obeležiti 40 let svojega delovanja.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete:

Ljudmila Bajc
Elektronski naslov: muzej.mirnapec@siol.net
telefon: 07/ 30 78 120

Judita Podgornik Zaletelj, konservatorska svetovalka
Elektronski naslov: judita.podgornik.zaletelj@zvkds.si
Mobi: 051 643 347

Mag. Katarina Udovč, konservatorska svetovalka
Elektronski naslov: katarina.udovc@zvkds.si
Mobi: 051 697 180

KONTAKT

Trg 8
8216 Mirna Peč
+386 7 30 78 120
muzej.mirnapec@siol.net

Obisk Pavčkovega doma v Šentjuriju na Dolenjskem
je možen za skupine po predhodnem dogovoru.

PRP LEADER EU SLO barvni